Ouderraad

De Ouderraad behartigt de belangen van de leerlingen via de ouders. Zij zorgt voor een goede communicatie tussen ouders, directie en personeelsleden en tussen ouders onderling. De Ouderraad weet welke ontwikkelingen zich binnen de school voordoen en wat er onder de ouders leeft. Ouders kunnen contact opnemen met de Ouderraad, als men op school tegen problemen aanloopt.
Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is vastgesteld op € 50,00 per kind.

Wij verzoeken u vriendelijk om de ouderbijdrage voor schooljaar 2023-2024 over te maken op:

Rekeningnummer (IBAN): NL69 INGB 0004 7700 14
Ten name van:                 Shri Krishna School
Onder vermelding van:     Ouderbijdrage 2023-2024 & (naam van uw kind(eren) & groep van uw kind(eren))

 

Doelstelling van de Ouderraad
De doelstelling van de Ouderraad is het behartigen van de belangen van de ouders van leerlingen door bijvoorbeeld: gevraagd en ongevraagd advies te geven aan directie en andere geledingen binnen de school. Het creëren van structuren, waarbinnen ouders direct of indirect invloed kunnen uitoefenen op het schoolgebeuren. Advies geven/aandragen/goedkeuren voor het besteden van de ouderbijdragen,
het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals sport- en culturele evenementen, schoolreizen en schoolfeesten.

In het jaarverslag wordt duidelijk aangegeven op welke wijze de ouderbijdrage wordt besteed.


De leden van de Ouderraad zijn:

1. Mw. Aroena Ramnath

2. Mw. Soraya Wazirali

3. Mw. Anuradha Dewnath

 

De ouders en onze school
De ouders/verzorgers spelen op verschillende manieren een belangrijke rol binnen ons onderwijs. Alle ouders kunnen lid worden van de ouderraad, leden worden gekozen/herkozen tijdens OR-verkiezingen die van te voren worden aangekondigd.


Aandachtsgebieden van de ouderraad
Seizoensgebonden feesten zoals:

 • Divali
 • Sinterklaas
 • Kerst
 • Holi

Maar ook:

 • mededelingen/opmerkingen vanuit het team
 • verkeersveiligheid
 • onderwijszaken (leermethodes)
 • informeren van ouders / oudercontacten
 • vervoer naar en van buitenschoolse activiteiten
 • kriebelteam (luizenpreventie)
 • opmerkingen / ideeën van ouders, ouderraadsleden en teamleden
 • vrijwilligerslijst

 

Contact medezeggenschapsraad -ouderraad
Aan het begin van het schooljaar vergaderen de ouderraad en medezeggenschapsraad gezamenlijk.


Niet in OR of MR, maar wel ondersteunend!
Veel ouders/verzorgers helpen op school, wat zeer stimulerend werkt voor de kinderen.
Die hulp bestaat o.a. uit:

 • Het uitlenen van bibliotheekboeken;
 • Het helpen bij de spelletjes in de kleutergroepen in de wintermaanden;
 • Het verzorgen van de kerstmaaltijd;
 • Het begeleiden van teams bij sportwedstrijden;
 • Vervoer bij uitstapjes;
 • Ondersteuning bij activiteiten in het kader van de verlengde schooldag.


De school is blij dat steeds meer ouders/verzorgers zich aanmelden voor ondersteuning.
Een goed contact tussen school en ouders/verzorgers is heel belangrijk. De school We informeren u niet alleen over alle belangrijke gebeurtenissen op school, maar ook over het wel en wee van uw kind. Wij van onze kant stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt.
Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van uw kind(eren).


Informatie aan de ouders/verzorgers
Er zijn vele manieren om de ouders/verzorgers op de hoogte te brengen van activiteiten en vorderingen van de kinderen:


De ouderportal: Parro
Via de ouderportal Parro, worden de ouders wekelijks op de hoogte gehouden. Hier worden ook foto's gedeeld en andere belangrijke informatie. 

Informatieavond
Aan het begin van het schooljaar, wordt een informatieavond georganiseerd op school. Hier stellen alle teamleden zich weer voor en krijgt u alle informatie over het komende schooljaar. 

Ontwikkelgesprek 

De leerlingen krijgen 3 keer per jaar een rapport mee. Ook wordt voor iedere leerling een OP (OntwikkelingPlan) gemaakt. Deze wordt tijdens het ontwikkelgesprek besproken met de leerling en ouders. Hier maken we ook afspraken voor de opvolgende periode. 

Wilt u meer weten over uw kind of tussentijds weten hoe het gaat, dan is het personeel van de school graag bereid met u te praten. Als u daar behoefte aan heeft, kunt u altijd even een afspraak maken voor een gesprek na schooltijd.
Soms blijkt het nodig om bepaalde misverstanden of problemen snel uit te praten. Neemt u dan meteen contact met de school op. U ziet, er zijn vele manieren om contact op te nemen met ons.

 

Contact Ouderraad
Mocht u nog vragen willen hebben over de OR of voor andere zaken, dan kunt u gerust contact opnemen met de OR via het mailadres: ouderraad@shrikrishna.nl