Kik

Vacatures

Voor belangstelling en vragen over invalwerk kunt u contact opnemen met de directeur , de heer Shaam Jibodh, per e-mail of telefonisch op 030-2442226/ 06-14967165.

 

Voor onze scholen te Amsterdam en Rotterdam zijn wij op zoek naar een adjunct-directeur. Meer informatie over deze functies treft u hieronder aan. . 

 

Adjunct-directeur Shri Saraswatie School Rotterdam


Voor onze school te Rotterdam zijn wij op zoek naar een inspirerende adjunct-directeur. Klik hierr voor een uitgebreide functieomschrijving.

 

Klik hier voor een profielschets van deze functie. Reacties zien wij uiterlijk 20 augustus tegemoet. 

 

Adjunct-directeur Shri laksmischool Amsterdam

SHON - Stichting Hindoe Onderwijs Nederland

Met ingang van schooljaar 2019-2020 zoekt

Basisschool Shri Laksmischool  Amsterdam een adjunct- directeur. 

Schoolprofiel

Basisschool Shri Laksmischool  is een middelgrote basisschool (ongeveer 350 leerlingen) gelegen in de wijk Florijn. De school is een basisschool met het Hindoeïsme als grondslag. De missie van de school is: samen leven, samen leren, samen werken en samen groeien. Dit voeren we uit aan de hand van thematisch onderwijs en met behulp van de  Sociale opvoeding. 

Zo bereiden we onze leerlingen voor op een hun rol in een multiculturele samenleving. We vinden het belangrijk dat kinderen zich prettig voelen op onze school. Duidelijk, respect en plezier zijn onze kernwaarden. We staan voor een hoge kwaliteit van lesgeven, met een belangrijke rol voor ICT en vernieuwende lesmethodes. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zelfstandig leren werken. Shri Laksmischool  is een van de vijf basisscholen die functioneert onder het bestuur van de Stichting Hindoe Onderwijs Nederland.  

Functieomschrijving We zoeken een adjunct directeur die:

 • leservaring heeft in het primair onderwijs;
 • belast is met de interne begeleiding leerlingenzorg en ervaring heeft op het gebied van interne begeleiding;
 • in het bezit is van een opleiding middenmanagement;
 • een opleiding voor intern begeleider of de schoolleidersopleiding is een pre;
 • mede inhoud kan geven aan de ontwikkeling van de school ter verbetering van het onderwijs;
 • communicatief sterk is en die transparant en verbindend kan werken met alle geledingen;
 • de Hindoeïstische grondslag van de school onderschrijft en uit kan dragen;

Arbeidsvoorwaarden

Salaris conform CAO-PO , schaal AB, € 2.648,-- tot € 4.716,-- bruto per maand, inschaling afhankelijk van werkervaring. De benoemingsomvang is 0,8 – 1,0.  

Procedure

De voorkeur gaat uit naar interne kandidaten. Mocht daar geen geschikte kandidaat uitkomen zullen wij de procedure openstellen voor externe kandidaten.

Uw sollicitatiebrief en curriculum vitae kunt u tot 31 juli 2019 sturen naar R. T. Mathoera, directeur van de  ShriLlaksmischool , per e-mail info@shrilaksmi.nl

Telefonische informatie kunt u vragen via 020-4161111 

 

Functie – informatie

Functienaam Adjunct-directeur

Salarisschaal AB

Werkterrein Management >Schoolmanagement

Activiteiten Beleid –en bedrijfsvoering ondersteunende  werkzaamheden

Overdragen van informatie en vaardigheden

 

Functiebeschrijving

Context

De werkzaamheden worden verricht op een grote school voor basisonderwijs of een school met meerdere locaties. Een directeur geeft leiding aan de school. De adjunct-directeur geeft mede vorm aan de inrichting, de uitvoering en de evaluatie van het primair onderwijs, geeft invulling en uitvoering aan één of meerdere toegewezen beleidsterreinen, levert een bijdrage aan de schoolorganisatie en is verantwoordelijk voor professionalisering.

Werkzaamheden:

1.

 • Mede vormgeving aan de inrichting, de uitvoering en de evaluatie van het primair onderwijs.
 • Treedt op als projectleider bij vernieuwingsactiviteiten;
 • Stelt een schoolplan, leerling prognoses en een schoolgids op;
 • Stelt mede de jaarlijkse begroting, het jaarverslag en sociaal jaarverslag op;
 • Voert voortgangsgesprekken met medewerkers en adviseert de directeur over rechtspositionele maatregelen;
 • Geeft vorm aan het werkoverleg en de onderwijskundige overleg structuur;
 • Voert de ARBO –wetgeving uit;
 • Onderhoudt contacten met ouders/verzorgers over de gang van zaken op school.

 

2.

Invulling en uitvoering aan één of meerdere toegewezen beleidsterreinen ( zoals onderwijs, personeel, financiën, huisvesting en /of ICT ).

 

 

Onderwijs:

 • Levert een bijdrage aan de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijsbeleid van de school, draagt bij aan de formulering van leer en opvoedingsdoelen en adviseert de directeur hierover.
 • Optimaliseert leerprocessen en werkmethoden, doet voorstellen voor nieuwe lesmethoden en programma’s door bijvoorbeeld in de rand voorwaardelijke sfeer oplossingen te bieden;
 • Zet mede de pedagogische koers uit, voert hierover overleg met betrokkenen en verwerkt de koers in didactische werkvormen en leeractiviteiten;
 • Bewaakt  programma’s voor toetsing en afsluiting;
 • Faciliteert en neemt deel aan de professionaliseringsactiviteiten van het onderwijsteam;
 • Verzorgt informatie en of faciliteert de informatievoorziening binnen en buiten het afgebakende onderwijsaanbod.
 • Heeft evt. naast leidinggevende taken ook lesgevende taken;
 • Streeft ernaar dat passendonderwijs de basis vormt van zowel leerlingen als leerkracht.
 • Faciliteert de ontwikkeling/scholing op het gebied van ICT.

 

Personeel:

 • Voert taaktoedeling, functieverdeling en functiedifferentiatie uit, bewaakt de taakomvang en belasting;
 • Begeleidt sollicitatieprocedures en procedures m.b.t. personeelszorg;
 • Begeleidt personeel en voert functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken;
 • Bewaakt de personeelszorg, werkomstandigheden, veiligheid, contact met DGZ, e.d.;
 • Doet voorstellen voor na en omscholing.

 

Financiën:

 • Geeft beleidsuitgangspunten voor het formatieplan aan;
 • Beheert mede het toegekende budget, verantwoordt de personeelsadministratie;
 • Adviseert over beloningsbeleid.

 

Huisvesting:

 • Bewaakt het gebruik van het gebouw (en) en de middelen;
 • Stelt periodieke rapportages op  voor een hogere echelon;
 • Verantwoordt de kwaliteit van de lokalen/huisvesting/inventaris.

 

 

Ontwikkeling

 • Houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit;
 • Neemt deel aan scholing – ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale consultatie;
 • Bestudeert relevante vakliteratuur.
 • Volgt nauwlettend de ontwikkeling van het onderwijs en leerlingbegeleiding.

 

Bijdrage schoolorganisatie door:

 • Neemt deel aan netwerken t.b.v. (landelijk) aangegeven (financiële)  beleids en uitvoeringskwesties;
 • Verzorgt communicatieve zaken (intern en extern);
 • Organiseert huishoudelijke zaken;
 • Stelt kaders, richtlijnen en procedures op het gebied van de schoolorganisatie.

 

 

 

 

 

Kader, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

 • Beslist bij/over: het mede opstellen van de jaarlijkse begroting, het verslag en sociaal jaarverslag/, het invulling en uitvoering geven aan één of meerdere toegewezen beleidsterreinen, het verzorgen van communicatieve zaken en het deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten.
 • Kader: de onderwijs wetregelgeving, kerndoelen, leer- en opvoedingsdoelen en beleidslijnen van de school.
 • Verantwoording: aan de directeur over de kwaliteit van het mede vormgeven aan de inrichting, de uitvoering en de evaluatie van het primair onderwijs, van invulling en uitvoering aan één of meerdere toegewezen beleidsterreinen, van de bijdrage aan de schoolorganisatie en de professionalisering.

 

 

Kennis en vaardigheden:

 • Theoretische en praktische, didactische en pedagogische kennis en vaardigheden;
 • Kennis van één van de diverse deelgebieden van de beleidsterreinen binnen het primair onderwijs ( o.a. onderwijs, personeel, financiën, huisvesting en/of  ICT) en van relevante aanverwante beleidsterreinen;
 • Inzicht in de organisatie en werkwijze van de eigen school;
 • Inzicht in en kennis van de organisatie in de mogelijkheden van hulpverlening (instanties);
 • Invoelingsvermogen en sociale vaardigheden;
 • Vaardigheid in het leidinggeven van professionals;
 • Vaardigheid in het organiseren en begeleiden van werkprocessen;
 • Vaardigheid in het onderhouden van contacten;
 • Heeft kennis van de achtergronden van de Hindoefilosofie.

 

 

Contacten:

 • Met leraren over de uitvoering van het onderwijs om tot nadere afspraken te komen;
 • Met vertegenwoordigers van andere scholen om beleidskwesties te bespreken en (financiële) uitvoeringswensen met elkaar af te stemmen;
 • Met ouders/verzorgers om de vooruitgang en ontwikkeling van de leerlingen te bespreken;
 • Met de ouderraad over ontwikkelingen om deze toe te lichten;
 • Met derden over facilitaire aangelegenheden om af te stemmen.

 

 

Schoolspecifiek:

 • Kennis en ervaring met profilering en leerling werving.
 • Kennis en  ervaring van organisatorische zaken zowel intern als extern.
 • Kennis en ervaring t.a.v. het verhogen van de ouderbetrokkenheid.
 • Kennis en ervaring t.a.v. het leggen van contacten met instanties van kinderopvang en voorschoolse trajecten.