Visie

Samen bouwen

aan Excellent Onderwijs voor

iedereen,

vanuit een Waarden-volle

open

Hindoe-filosofie

 
  • Gedreven teamleden die zich dagelijks samen met ouders en leerlingen inzetten voor het onderwijs;
  • Excellent zicht op onze leerlingen middels zelfontworpen plannen, waarin het PDCA¹ cyclus is verwerkt;
  • Het verbindende familiegevoel waar we staan voor de waarden, oprechte aandacht (relatie), eigenaarschap (autonomie) en eenheid in verscheidenheid (competentie);
  • De Hindoe filosofie, een levenshouding waar we met elkaar mogen leren en ontdekken middels een speciaal voor ons gemaakt geïntegreerd sociaal emotionele aanpak (Boom met Vruchten). 

 

¹ PDCA cyclus staat voor: Plan, Do, Check en Act. De PDCA cyclus is een model om de continue verbetering en vernieuwing in een organisatie te sturen

 

 

Speerpunten in ons schoolbeleid zijn zelfstandig werken, klassenmanagement en handelingsgericht werken. Wij zien de school als een voorbereiding op de maatschappij. We proberen elk kind een minimum pakket aan kennis en vaardigheden me te geven. Onze school stimuleren onze leerlingen om goed te presteren. Maar we leren hen ook dat andere zaken in het leven eveneens belangrijk zijn. Dit doen we aan de hand van Hindoeïstische normen en waarden zoals geweldloosheid, verdraagzaamheid, respect voor ouderen, vegetarisme, dienstbaarheid enz. 

 

Multiculturele samenleving
Een van onze uitgangspunten is dat kinderen opgroeien in een multiculturele samenleving. We proberen de kinderen bewust en weerbaar te maken, zodat ze zich in deze maatschappij kunnen redden en ontplooien. Hun weerbaarheid wordt verhoogd door hen bewust te maken van hun culturele achtergrond, hun identiteit en rol in deze samenleving. Alle leerlingen kunnen zich op onze basisschool dan ook op een eigen wijze ontplooien. Ontdekkend leren, strategisch leren, coöperatief leren, goed plannen en zelfstandig werken zijn hierbij van belang.

Klassikaal en individueel
Een kind is altijd onderdeel van een gemeenschap. Op school wordt deze gemeenschap gesymboliseerd door de groep: we leren elk kind op school om zich als onderdeel van een groep te gedragen. Wij geven onze leerlingen daarom klassikaal les in leeftijdjaargroepen. Daarnaast krijgen ze ook veel individuele begeleiding op maat.

Iedereen is welkom

Alle leerlingen zijn welkom op onze basisschool. Ondanks dat de meeste van onze leerlingen en leerkrachten van hindoestaanse afkomst zijn, staan wij open voor iedereen. Ongeacht de levensbeschouwelijke of culturele achtergrond. Wel vragen wij aan leerlingen en ouders, die geen Hindoe zijn, om onze houding te respecteren.